Morawica

Informacje na temat znaczących inwestycji w województwie świętokrzyskim i nie tylko.

Moderatorzy: Autor, sueno, Daniel, Sirek1

Awatar użytkownika
Michel2
Posty: 383
Rejestracja: 20 marca 2006, o 10:21
Lokalizacja: Ziemia Swietokrzyska :*
Kontakt:

Post autor: Michel2 » 3 lutego 2009, o 17:27

Mamy już budżet na 2009 rok
2009-02-03

30 stycznia, na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Morawicy odbyła się najważniejsza sesja Rady Gminy w Morawicy – sesja budżetowa. Tego dnia radni debatowali nad budżetem Gminy Morawica na 2009 rok. Budżet gminy po stronie dochodowej na 2009 rok zamyka się kwotą 60.964.037,68 zł, a po stronie wydatkowej 84.656.417,26 zł. W ten rok Morawica weszła bez zadłużenia.

Nie od dzisiaj wiadomo, że sesje budżetowe, na których radni podejmują uchwały w sprawie ustalenia budżetu na kolejne lata, zawsze i wszędzie budziły wśród władz samorządowych, radnych, sołtysów i mieszkańców najwięcej emocji i dyskusji. Inaczej jednak było podczas posiedzenia Rady Gminy w Morawicy. Wprawdzie dyskutowano na temat zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, kolejności przeprowadzanych inwestycji i terminów ich zakończenia, ale spokojnie i bez większych emocji. Po omówieniu przez wójta gminy Morawica, Mariana Burasa wszystkich najważniejszych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na ten rok oraz po przedstawieniu zadań wieloletnich, które – jak poinformował wójt docelowo w latach następnych – pochłoną aż 167 milionów złotych, radni przystąpili do głosowania. Ambitny budżet przyjęty został jednogłośnie. Po głosowaniu, długo jeszcze omawiano w gronie władz gminnych, radnych i sołtysów kolejność realizacji zaplanowanych inwestycji.

Budżet Gminy Morawica na rok 2009

Budżet Gminy Morawica opracowany został w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2005r. Nr 249, poz. 2104),
3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - (Dz. U. z 2003 roku Nr 203, poz. 1966),
4) pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: Fn.I.3010-221-1/08 z dnia 23.10.2008 r., w którym przedstawione są wstępne kwoty dotacji celowych na 2009 r. przyznane gminie na koszty związane z realizacją zadań z zakresu spraw zleconych gminie,
5) – pisma Znak: DKC.3101/20/2008 z dnia 02.10.2009 roku Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach, które określa wielkość dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
6) – pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10.10.2008 roku, w którym Minister informuje gminę o:
- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej na 2009 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwota subwencji podstawowej dla naszej gminy naliczona została wg stanu liczby ludności na dzień 31.12.2007 roku. W dniu tym gminę zamieszkiwało 13.768 osób. Pismem tym, Minister Finansów informuje gminę również o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych w ustawie budżetowej na 2009 rok. Do opracowania budżetu gminy przyjęto zatem, że:
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2009 roku planowany jest w wysokości 2,9 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wyniesie ok. 8,1%
- wysokość składki na Fundusz Pracy została utrzymana na poziomie 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Ponadto, do opracowania przyjęto, że:
- cena skupu żyta (obliczona za okres kwartałów 2008 r.), będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego w 2009 r. wynosi w naszej gminie 55,80 zł./1 q.
- średnia cena sprzedaży 1m3 drewna uzyskana przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. wyniosła 152.53 zł. Kwota ta stanowi podstawę do naliczenia podatku leśnego.
- w zakresie podatków i opłat lokalnych do planowania przyjęto kwoty wynikające z przyjętych stawek podatkowych.

Z rozliczenia dokonanego przez Ministerstwo Finansów wpływów podatkowych na dzień 31.12.2007 r., wynika, iż dochód na jednego mieszkańca w naszej gminie wyniósł 1.066,02 zł. Stanowiło to 95,25% dochodu uzyskanego przez mieszkańca kraju, który wynosił 1.119,20 zł. Dochody własne tj. wpływy z czynszu za dzierżawy gruntów komunalnych oraz wynajem pomieszczeń zaplanowane zostały w stosunku do roku ubiegłego ze wzrostem minimalnym. W budżecie gminy uwzględnione zostały również: wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i gruntów komunalnych, dofinansowanie ze środków unijnych niektórych zadań inwestycyjnych. W budżecie gminy nie uwzględniono kwot dochodów, które w 2008 roku pokazały się jednorazowo. Pozostałe dochody zaplanowane zostały w wielkościach zbliżonych do roku ubiegłego.
Budżet gminy po stronie dochodowej na 2009 rok zamyka się kwotą 60.964.037,68 zł, a po stronie wydatkowej 84.656.417,26 zł
Dla zbilansowania potrzeb niezbędne będzie zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8.182.129,45 zł; zaangażowanie wolnych środków w kwocie 530.470,67 zł oraz zaciągnięcie pożyczek bądź kredytów w kwocie 14.979.779,46 zł. Na koniec 2008 roku gmina nie posiada żadnych zobowiązań.

Priorytetowy charakter w budżecie gminy przyznaje się zadaniom w zakresie budowy:
- wodociągów – 2.395.000,00 zł
- zbiornika retencyjno-rekreacyjnego – 5.791..899,16 zł
- dróg – 16.577.311,45 zł
- kanalizacji – 11.577.022,51 zł
- Centrum Samorządowego w Morawicy – 6.609.940,17 zł
- Rewitalizacji Centrum Morawicy – 1.679.000,00 zł
- Modernizacji świetlicy w Woli Morawickiej – 600.000,00 zł
- Hali Sportowej w Bilczy – 4.185.378,60 zł
- Boiska piłkarskiego w Bilczy – 1.400.000,00 zł

W 2009 roku nie planuje się wyłączenia środków dla jednostek pomocniczych gminy. Dochody uzyskiwane przez niektóre jednostki organizacyjne gminy (szkoły, GOPS) przyjmowane będą bezpośrednio na rachunek podstawowy gminy. Wszystkie jednostki organizacyjne gminy obsługiwane będą przez służby finansowe Urzędu Gminy.

http://www.morawica.pl/index/wiecej/192.html
www.nowiny.com.pl - serwis internetowy gminy Sitkówka-Nowiny
Kocham Świętokrzyskie :* :)

Awatar użytkownika
vincent
Posty: 379
Rejestracja: 19 kwietnia 2007, o 13:02
Lokalizacja: Bilcza

Post autor: vincent » 16 marca 2009, o 15:07

Będzie zbiornik retencyjno-rekreacyjny na rzece Morawka w Morawicy

Gmina Morawica podpisała dzisiaj preumowę na budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na rzecze Morawka w Morawicy. Na inwestycję gmina otrzymała w ramach RPO blisko 3 miliony złotych dofinansowania.

Największe dofinansowanie ze świętokrzyskiego RPO

W sumie 64 umowy wstępne na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego inwestycji związanych z ochroną środowiska podpisane zostały dzisiaj w Wojewódzkim Domu Kultury. Przedsięwzięcia związane z budową małych zbiorników retencyjnych, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych czy rekultywacją terenów poprzemysłowych wsparte zostaną kwotą prawie 280 milionów złotych. To największe z dotychczas przyznanych dofinansowań w ramach RPO.

Dotacje zostały przyznane w ramach działań: „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" oraz „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej". W ramach pierwszego z działań podpisano 32 preumowy na inwestycje o znaczeniu regionalnym. Dostały one w sumie prawie 145,5 miliona złotych dofinansowania z RPO (całkowity koszt inwestycji to 253,7 mln zł.) z kolei 32 lokalne inwestycje w ochronie środowiska Zarząd Województwa wsparł kwotą 133,5 mln zł (cały koszt tych przedsięwzięć to 233,5 mln zł).

3 miliony złotych dofinansowania dla Morawicy

Podczas dzisiejszej uroczystości w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, preumowę na budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na rzecze Morawka w Morawicy, podpisał osobiście wójt gminy Morawica, Marian Buras. Gmina otrzyma na ten cel blisko 3 miliony złotych dofinansowania z RPO. Koszt całej inwestycji oszacowano na 5.061.00,00 milionów złotych. Wójt Marian Buras odebrał podpisaną umowę z rąk Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Adama Jarubasa. - Gratuluję i życzę powodzenia w realizacji procedur przetargowych. Oby inwestycje współfinansowane ze środków unijnych były jak najszybciej realizowane - życzył Marszałek Adam Jarubas wszystkim wójtom i burmistrzom podczas uroczystości. - Bardzo się cieszę, że udało nam się pozyskać dofinansowanie na budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na rzecze Morawka w ramach środków z RPO. Jesteśmy jeszcze przed przetargiem na to zadanie, ale myślę, że ogłosimy go jeszcze w tym miesiącu - powiedział tuż po podpisaniu umowy wójt Marian Buras. - Realizacje inwestycji będziemy chcieli rozpocząć najszybciej jak to będzie możliwe - dodał.

Pojemność planowanego zbiornika wodnego w Morawicy wyniesie 110 tysięcy m³. Według planu powierzchnia lustra wody będzie miała 6,6 ha, a średnia głębokość zbiornika będzie wynosić 1,75 m. Firma, która wygra przetarg wykona również molo, kanalizację deszczową, wodociąg, zapory czołowe i boczne, a także przepływkę dla ryb. Zakres robót obejmuje także wykonanie technologicznej drogi dojazdowej i parkingu.

http://www.morawica.pl/index/wiecej/217.html
Żółć i czerwień w naszych sercach aż po życia kres!!!

Awatar użytkownika
vincent
Posty: 379
Rejestracja: 19 kwietnia 2007, o 13:02
Lokalizacja: Bilcza

Post autor: vincent » 18 marca 2009, o 11:51

Gmina Morawica ma nowy herb i flagę:

Obrazek

Obrazek

Herb gminy nawiązuje do herbu Jelita rodziny Morawickich ( do XVIIIw. wlaścicieli Morawicy i Woli Morawickiej) oraz herbu biskupstwa krakowskiego ( do XVIIIw. wlaścicieli min. Bilczy, Brzezin, Dymin).

Na podstawie: Wiadomości Morawickie
Żółć i czerwień w naszych sercach aż po życia kres!!!

Awatar użytkownika
vincent
Posty: 379
Rejestracja: 19 kwietnia 2007, o 13:02
Lokalizacja: Bilcza

Post autor: vincent » 14 kwietnia 2009, o 10:23

Otwarcie ofert w przetargu na budowę zbiornika na Morawce

W miniony wtorek w Urzędzie Gminy w Morawicy dokonano otwarcia ofert w przetargu na budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na rzece Morawka. Do przetargu na wykonanie tej inwestycji stanęło 10 firm.

Najtańsza oferta wynosi niecałe 5 000 000 zł, z kolei najdroższa oferta to ponad 11 000 000 zł. Obecnie trwa badanie ofert pod kątem zgodności ze specyfikacją. O wyniku przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą poinformujemy niezwłocznie.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że budowa zbiornika będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Podpisano już w tym celu tzw. preumowę tj. umowę wstępną na kwotę 3 000 000 zł. Planowane zakończenie inwestycji to 30 listopada 2010r.

http://www.morawica.pl/index/wiecej/230.html
Żółć i czerwień w naszych sercach aż po życia kres!!!

Hokky
Posty: 157
Rejestracja: 10 listopada 2007, o 17:58

Post autor: Hokky » 18 maja 2009, o 12:02

P I L N E

Chłopacy, koleżanki, P I L N I E potrzebuje 2 informacji:
1) Czy gmina Morawica posiada plan zagospodarowania terenu?
(dokładnie Chodzi mi o tereny miejscowości Zbrza, między rzeką Czarną Nidą a lasem na południe od rzeki, teren do 700m od Kamieniołomu Morawica.

2) Czy gmina ustaliła jakieś minimalne powierzchni dzialek po podziale?

Za pierwszą (zgodną ze stanem faktycznym) odp na każde pytanie stawiam po browcu. Do zgarnięcia dwa browce:). Czekam do dziś do godz. 24:00.
ciepło :)

Awatar użytkownika
vincent
Posty: 379
Rejestracja: 19 kwietnia 2007, o 13:02
Lokalizacja: Bilcza

Post autor: vincent » 18 maja 2009, o 19:29

Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie to rozumiem, że chodzi ci o plany zagaspodarowania przestrzennego - z tego co kojarze pokrywają one cały obszar gminy
Żółć i czerwień w naszych sercach aż po życia kres!!!

Hokky
Posty: 157
Rejestracja: 10 listopada 2007, o 17:58

Post autor: Hokky » 19 maja 2009, o 15:16

[quote="vincent"]z tego co kojarze quote]
...to za malo, potrebowalem pewnej, 100% info. Brak wygranych:(

ps. inteligentny Hokky najpierw napisal posta, potem wpadl na pomysl i zadzwonil do gminy i wszystkiego sie wywiedzial. Jest plan. Niestety. Od 2006 r.
odp. na drugie pytanie: 3000m2. Chory przepis.

pozdrawiam :)
H

Awatar użytkownika
vincent
Posty: 379
Rejestracja: 19 kwietnia 2007, o 13:02
Lokalizacja: Bilcza

Post autor: vincent » 1 czerwca 2009, o 10:15

Pełną parą idą prace przy budowie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na rzece Morawka w Morawicy. Na inwestycję gmina otrzymała blisko 3 miliony złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przetarg na inwestycję współfinansowaną ze środków unijnych pod nazwą: „Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na rzece Morawka w Morawicy ogłoszono 16 marca 2006 roku. Do przetargu zgłosiło się 10 firm. Rozstrzygnięcie nastąpiło 14 kwietnia 2009 roku, a wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PBW" Sp. z o.o. z Sandomierza.

Prace przy budowie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego idą pełną parą. Póki co, zbiornik jest pogłębiany. W efekcie końcowym jego pojemność wyniesie 110 tysięcy m³, powierzchnia lustra wody będzie miała 6,6 ha, a średnia głębokość zbiornika będzie wynosić 1,75 m. Dodatkowo wykonawca zrobi tu również molo, kanalizację deszczową, wodociąg, zapory czołowe i boczne, a także przepławkę dla ryb. Zakres robót obejmuje także wykonanie technologicznej drogi dojazdowej i parkingu.

Kilka fotek do zobaczenia tu:
http://www.morawica.pl/index/wiecej/252.html
Żółć i czerwień w naszych sercach aż po życia kres!!!

Awatar użytkownika
vincent
Posty: 379
Rejestracja: 19 kwietnia 2007, o 13:02
Lokalizacja: Bilcza

Post autor: vincent » 13 lipca 2009, o 12:43

Morawica wśród najlepszych w Rankingu samorządów dziennika „Rzeczpospolita”.

Od czterech lat najlepsze samorządy w Polsce wybiera kapituła konkursu której niezmiennie przewodniczy były premier obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego - prof. dr hab. Jerzy Buzek. Morawica od początku jest w czołówce, byliśmy już na 11. i 25. miejscu. W roku ubiegłym gmina uplasowała się na 23. a w tegorocznym rankingu zanotowaliśmy progres na 18. miejsce. Takimi wynikami w naszym województwie nie może pochwalić się nikt.

Ranking „Rzeczpospolitej" to zdaniem wielu najbardziej obiektywny z konkursów dla samorządów. Tutaj nie trzeba się zgłaszać ani płacić za udział. W związku z tym startują rzeczywiście wszystkie gminy z całej Polski. Oceniane są w trzech kategoriach: gminy wiejskie, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Najwięcej punktów można uzyskać za zarządzanie i stan finansów gminnych oraz za wysokość środków przeznaczanych na inwestycje. Ocenie podlegają także poziom nauczania w sz kołach, innowacyjność, współpraca z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami, działania z zakresu ochrony środowiska i promocji oraz wiele innych kryteriów.
W Rankingu samorządów nagradzanych jest corocznie 100 gmin wiejskich, 100 gmin miejsko-wiejskich i 50 miast na prawach powiatu. Laureaci rankingu odebrali pamiątkowe dyplomy podczas uroczystej gali, która miała miejsce w miniony piątek w siedzibie dziennika „Rzeczpospolita" w Warszawie.
- Cieszy mnie fakt, że również w tym roku jesteśmy w ścisłej czołówce polskich gmin - mówi Marian Buras Wójt Gminy Morawica. Awansowaliśmy nawet o kilka miejsc, nawet pomimo tego, że w tym roku nieco zmieniono kryteria oceny.
Analizując tegoroczny wynik Morawicy warto szczególnie zwrócić uwagę na dwa fakty. W pomocniczym rankingu na „innowacyjny samorząd" nasza gmina zajęła wśród gmin wiejskich bardzo wysokie 11 miejsce - oceniano tutaj głównie wdrożenia informatyczne i zastosowanie informatyki w zarządzaniu. Jeszcze lepiej wypadła Morawica w zestawieniu gmin, które pozyskały najwięcej środków z Unii Europejskiej w latach 2005 - 2008. Wynik 363,6 zł na mieszkańca plasuje nas na 6 miejscu w Polsce! Biorąc pod uwagę podpisane w tym roku preumowy możemy być pewni, że ten wynik jeszcze się poprawi.
W tegorocznym rankingu uwzględniono także inne gminy województwa świętokrzyskiego:
- wśród gmin wiejskich: Kije, Strawczyn i Dwikozy,
- wśród miast na prawach powiatu: Kielce.

www.morawica.pl
Żółć i czerwień w naszych sercach aż po życia kres!!!

Awatar użytkownika
vincent
Posty: 379
Rejestracja: 19 kwietnia 2007, o 13:02
Lokalizacja: Bilcza

Post autor: vincent » 18 lipca 2009, o 14:27

Trwa budowa zalewu w Morawicy:

Obrazek
Żółć i czerwień w naszych sercach aż po życia kres!!!

Awatar użytkownika
vincent
Posty: 379
Rejestracja: 19 kwietnia 2007, o 13:02
Lokalizacja: Bilcza

Post autor: vincent » 2 sierpnia 2009, o 13:15

W Bilczy powstanie hala sportowa

Sala gimnastyczna przy szkole w Bilczy idzie do rozbiórki. Na jej miejscu jesienią rozpocznie się budowa wielofunkcyjnej hali sportowej. Do tego czasu dzieci grać będą na kompleksie boisk, które na tę okoliczność wybudowała gmina Morawica.
- Bilcza dynamicznie się rozwija i dalej tak będzie. Powstają nowe domy, przybywa mieszkańców. W szkole uczy się już 450 dzieci. Sala gimnastyczna jest za mała - mówi Marian Buras, wójt Morawicy.

Gmina przygotowała więc projekt budowy nowoczesnej pełnowymiarowej hali sportowej z widownią na 300 miejsc i zapleczem sanitarnym. Teraz czeka tylko na pozwolenie na budowę. Żeby ją postawić, trzeba będzie jednak wyburzyć salę gimnastyczną. - Obiekt jest zbyt duży, żeby stanął obok sali gimnastycznej. A, niestety, nie mamy tam gruntów i nie było możliwości żeby je kupić. Decyzję o wyburzeniu podejmowaliśmy jednak bez żalu. Sala powstała w latach 70., jest przestarzała - tłumaczy Buras.

Wójt chciałby postawić halę w ciągu roku, tak by dzieci po przyszłych wakacjach mogły z niej korzystać. Najpóźniej powinna być oddana do końca 2010 roku. Ale żeby dzieciaków nie zostawić bez miejsca do zajęć sportowych, gmina wybudowała przy szkole kompleks wielofunkcyjny. - Nowy ministadion, z trybunami, oświetleniem, a obok placem zabaw, stanie przy boisku wielofunkcyjnym, które współfinansowane było ze środków rządowych. Ministadion finansowaliśmy z własnego budżetu, w sumie kosztował ok. 900 tys. zł - mówi wójt Morawicy. Dodaje, że obiekt będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców. Otwarcie zaplanowano na połowę sierpnia.

Źródło: Gazeta Wyborcza Kielce
Żółć i czerwień w naszych sercach aż po życia kres!!!

Awatar użytkownika
sueno
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 4907
Rejestracja: 31 maja 2006, o 21:56
Lokalizacja: Świat czerwonego smoka
Kontakt:

Post autor: sueno » 18 sierpnia 2009, o 10:39

Obrazek
Ugór zamiast domu z ogrodem
mon
2009-08-18, ostatnia aktualizacja 2009-08-18 09:23

- Od dwóch lat czekam na przekształcenie działki w Bilczy z rolnej na budowlaną i nie wiem, ile to jeszcze potrwa. W urzędzie nie są w stanie mi powiedzieć, kiedy sprawą się zajmą - skarży się mieszkanka gminy Morawica. - Jeszcze w tym roku - obiecuje wójt
Działkę rolną nasza Czytelniczka kupiła w 2005 roku, a dwa lata później złożyła wniosek o jej przekształcenie na budowlaną. - Mam trochę oszczędności, chcę wziąć kredyt i wreszcie mieć swój kąt - mówi kobieta. Kiedy w ubiegłym roku poszła do gminy, aby dowiedzieć się, jak sprawa wygląda, usłyszała, że musi jeszcze trochę poczekać. - A w tym roku jeden z urzędników powiedział mi, że "do rozwiązania sprawy jest bliżej niż dalej". Sąsiad dowiedział się, że cała procedura ma się rozpocząć w lipcu. Lipiec minął i wciąż nic się nie dzieje. Nie rozumiem tej opieszałości. Przecież gmina tylko może zyskać, ot, choćby na podatkach - mówi kobieta.

Z zarzutem opieszałości nie zgadza się wójt gminy. Marian Buras przypomina, że w 2006 roku gmina uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego. Nie chcąc co chwilę uruchamiać skomplikowanej procedury zmian w planie, urzędnicy czekali, aż zbierze się więcej wniosków o przekształcenie. Jest ich już ponad dwieście. - Jesteśmy na etapie ich analizowania. Część spraw jest prosta i wpisuje się w już istniejący plan, część budzi kontrowersje, jak np. budowa osiedla mieszkaniowego na leśnej polanie - tłumaczy wójt Buras.

Po wstępnej analizie urzędnicy listę zmian przedstawią radnym, a ci w drodze uchwały zdecydują o przystąpieniu do zmian w planie. Następnie wybrana w przetargu firma urbanistyczna przygotuje dokumentację. Zmiany po publicznej dyskusji ostatecznie zatwierdzą radni. - To dość skomplikowane i zajmie około roku. Chcieliśmy rozpocząć procedurę w sierpniu, ale nie zdążymy. Myślę, że sprawą radni zajmą się na kolejnej sesji - zapowiada.

źródło: http://miasta.gazeta.pl/kielce/1,35265, ... rodem.html
Najlepsza gra w sieci: http://www.reddragon.pl

"Są fachowcy i nie widzę potrzeby, żeby nauczyciel dyktował, jak ma się budować drogi" - autor znany :D

Awatar użytkownika
sueno
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 4907
Rejestracja: 31 maja 2006, o 21:56
Lokalizacja: Świat czerwonego smoka
Kontakt:

Post autor: sueno » 20 sierpnia 2009, o 21:36

Obrazek
Będzie gdzie popływać w Morawicy
ziem
2009-08-20, ostatnia aktualizacja 2009-08-20 19:31

Rozpoczęła się budowa zbiornika wodnego na rzece Morawce w Morawicy.
Spychacze i ciężarówki niwelują teren i przygotowują wały pod budowę zapory. - W końcu będziemy mieć własny zalew, w dodatku prawie w centrum Morawicy. Rzeka Morawka jest czysta, będzie miejsce do opalania, kąpieli i łowienia ryb - cieszy się wójt Marian Buras. Do zalewu będzie można dojść lub dojechać ulicą Spacerową, za szpitalem biegnącą w dół w kierunku łąk.

Zbiornik będzie miał 6,6 ha powierzchni lustra wody, ze względu na ukształtowanie terenu nie będzie głęboki. W planie jest niewielkie molo, nie wykluczone że będzie jeszcze plaża. W przyszłym roku rozpocznie się spiętrzanie wody, otwarcie planowane jest na listopad 2010 roku.

Budowa będzie kosztować 5,5 mln zł, 60 proc. kosztów pochodzić ma z Regionalnego Programu Operacyjnego, resztę dokłada gmina.

Skąd pomysł budowy zalewu w gminie, która może się już poszczycić własnym parkiem wodnym? - Tam były takie nieużytki, moczary, bagna, pomysł zrodził się w głowach samorządowców, że dobrze by było zalew wybudować. Wykupiliśmy sporo ziemi od mieszkańców, trochę od Agencji Nieruchomości Rolnych. W moim przekonaniu będzie to ładne miejsce do odpoczynku i łowienia ryb - mówi wójt Buras.

Źródło: http://miasta.gazeta.pl/kielce/1,35255, ... awicy.html
Najlepsza gra w sieci: http://www.reddragon.pl

"Są fachowcy i nie widzę potrzeby, żeby nauczyciel dyktował, jak ma się budować drogi" - autor znany :D

Awatar użytkownika
vincent
Posty: 379
Rejestracja: 19 kwietnia 2007, o 13:02
Lokalizacja: Bilcza

Post autor: vincent » 30 września 2009, o 07:47

Preumowa na uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych podpisana

Kolejne gigantyczne zadanie inwestycyjne o łącznej wartości 13 milionów złotych będzie realizowane na terenie gminy Morawica. Właśnie podpisano pre-umowę na 53 procentowe dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. W ramach działania 2.4. tj. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych” dofinansowanie otrzymały cztery świętokrzyskie samorządy: Morawica, Końskie, Połaniec oraz Skarżysko-Kamienna.

Przedsięwzięcie związane z budową kanalizacji w Dębskiej Woli, kanalizacji i wodociągu w Woli Morawickiej oraz alternatywnego podłączenia wodociągu w Bilczy łącznie ze zbiornikami wyrównawczymi w Piasecznej Górce, a także budową ul. Przemysłowej w Bilczy zostało wsparte kwotą 7 milionów 450 tysięcy złotych. Dotacja została przyznana w ramach działania 2.4. tj. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013". W ramach tego działania wójt Gminy Morawica Marian Buras wraz ze skarbnik gminy Marią Adach osobiście podpisali pre-umowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem. Gmina Morawica była jedną z czterech gmin, jakie pozyskały dofinansowanie w ramach tego działania. Oprócz Morawicy dofinansowanie otrzymały gminy: Końskie, Połaniec oraz Skarżysko-Kamienna. Marszałek Adam Jarubas nie krył zadowolenia z faktu, że projekty z czterech gmin otrzymały tak wysoką punktację po ocenie eksperckiej i umowy mogły zostać podpisane. - Na przygotowanie terenów inwestycyjnych idą naprawdę duże fundusze. Mam nadzieję, że przełoży się to na zainteresowanie inwestorów - powiedział Marszałek Adam Jarubas, z rąk którego podpisaną umowę odebrał osobiście wójt Marian Buras. - Gratuluję i życzę powodzenia w realizacji procedur przetargowych - życzył Marszałek Adam Jarubas.

- Bardzo się cieszę, że udało nam się pozyskać dofinansowanie na ten projekt. Budowa kanalizacji oraz wodociągów jest bardzo ważna dla rozwoju gminy i zapewnienia odpowiednie warunki życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki tej inwestycji nie tylko wzrośnie wartość gruntów, ale przede wszystkim ochrona mieszkańców przed zanieczyszczeniami przenikającymi do gleb z szamb, czy ścieków - podkreślał tuż po podpisaniu umowy wójt Marian Buras, który dodał, że realizacja inwestycji zostanie rozpoczęta możliwie jak najszybciej. - Mam nadzieję, że w najbliższym miesiącu dostaniemy pozwolenie na budowę, a wszystkie przetargi uda nam się ogłosić jeszcze w tym roku - powiedział wójt Marian Buras.

Gmina Morawica planuje w przyszłości uzbroić blisko 90 hektarów gruntów. Cały projekt będzie jednak realizowany etapami. Toteż na chwilę obecną do dofinansowania z RPO gmina zgłosiła niecałe 11 hektarów w Bilczy, Dębskiej Woli i Woli Morawickiej. Koszt zadania realizowanego w ramach działania pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych" oszacowano na 13 milionów 954 tysiące złotych. Ponad 7 milionów 450 tysięcy złotych będzie pochodzić z dofinansowania w ramach RPO, co stanowi pokrycie 53% kosztów całości inwestycji. Pozostałe 47% kosztów gmina pokryje z własnych środków.

http://www.morawica.pl/index/wiecej/319.html
Żółć i czerwień w naszych sercach aż po życia kres!!!

Awatar użytkownika
sueno
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 4907
Rejestracja: 31 maja 2006, o 21:56
Lokalizacja: Świat czerwonego smoka
Kontakt:

Post autor: sueno » 8 października 2009, o 21:53

Rozstrzygnięto przetarg na budowę hali sportowej w Bilczy
2009-10-08

W Urzędzie Gminy w Morawicy rozstrzygnięto przetarg na budowę pełnowymiarowej hali sportowej w Bilczy. Otwarcie ofert od wykonawców miało miejsce 24 września.

Oferty złożyło 5 firm:
1. Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe ,, DORBUD" S.A. 25-563 Kielce ul. Zagnańska 153 - z kwotą 11 760 000,01 zł
2. Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowo - Handlowe ,,AGAT" Sp. z o.o. 25-320 Kielce ul. Domaszowska 106 - z kwotą 11 492 889,80 zł
3. Firma Budowlana ANNA - BUD Bilcza ul. Marmurowa 60 26-026 Morawica - z kwotą 10 896 984,34 zł
4. Konsorcjum firm: Lider Świętokrzyskie Centrum Inwestycyjne Tomasz Pokrzepa ul. Św. Leonarda 1/25 25-311 Kielce, Partner Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe ,,BUDOPOL" S.A. ul. Fordońska 199 85-739 Bydgoszcz - z kwotą 10 248 767,14 zł
5. PLUS Usługi Remontowo - Budowlane Sylwester Kołodziej 25-385 Kielce ul. Prosta 194 a - z kwotą 14 801 837,98 zł
Rozstrzygnięcie przetargu miało miejsce 28 września. Wybrano ofertę konsorcjum firm: Świętokrzyskie Centrum Inwestycyjne Tomasz Pokrzepa z Kielc oraz Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe ,,BUDOPOL" S.A. z Bydgoszczy. Oferta ta była najtańsza i spełniała wszystkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych a także wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego czyli Gminę Morawica. Wybór tej oferty oznacza, że hala zostanie wybudowana o ponad 4 miliony złotych taniej niż wskazywałby na to kosztorys inwestorski. W ustawowym terminie nie wpłynęły żadne protesty na takie rozstrzygnięcie od innych firm biorących udział w przetargu. W związku z tym umowa na realizację tej inwestycji zostanie podpisana, gdy tylko wykonawca przygotuje zabezpieczenie należytego wykonania inwestycji. Przewidywana data podpisania to 12-14 października.
Hala powstanie obok Zespołu Szkół w Bilczy. Jej budowa wymaga wyburzenia budynku starej sali gimnastycznej, ze względu na to, że będzie to kubaturowo duży obiekt. Hala będzie jednak przeznaczona nie tylko dla uczniów miejscowej szkoły, będą mogli z niej korzystać także wszyscy inni mieszkańcy gminy Morawica. Tego typu obiektu jeszcze u nas nie ma, pełnowymiarowe boisko do piłki halowej, ręcznej, koszykówki i siatkówki. Trybuny częściowo rozsuwane w sumie na ponad 440 widzów, sala do aerobiku i siłownia, zaplecze sanitarne i dla małej gastronomi. To tylko niektóre z elementów budynku. Zakończenie budowy i oddanie do użytku hali planowane jest na dzień 30 listopada przyszłego roku. Na dofiansowanie do tej inwestycji gmina złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Obrazek
Obrazek

źródło: http://www.morawica.pl/index/wiecej/326.html
Najlepsza gra w sieci: http://www.reddragon.pl

"Są fachowcy i nie widzę potrzeby, żeby nauczyciel dyktował, jak ma się budować drogi" - autor znany :D

ODPOWIEDZ