Budżet Kielc

Moderatorzy: Autor, sueno, Daniel, Sirek1

Awatar użytkownika
Autor
Site Admin
Posty: 11635
Rejestracja: 21 września 2005, o 14:05
Lokalizacja: Bilbało!
Kontakt:

Post autor: Autor » 5 czerwca 2013, o 10:43

Chyba mnie to nie dziwi...

Awatar użytkownika
Sirek1
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 3934
Rejestracja: 4 maja 2006, o 20:37

Re: Budżet Kielc

Post autor: Sirek1 » 25 listopada 2014, o 10:56

Na co wydadzą pieniądze kielczan? Gotowy jest projekt budżetu na 2015 roku

Najwięcej pieniędzy jak co roku pochłonie oświata. Na utrzymanie szkół, przedszkoli i innych placówek edukacji wydamy ponad 307 milionów złotych, czyli około jedną trzecią budżetu miasta. Te wydatki wzrosną o 4 procent w porównaniu do tego roku. Ponad 208 milionów złotych pochłonie transport i łączność, a pod tym hasłem kryje się utrzymanie dróg, ich remonty, budowy, a także utrzymanie komunikacji miejskiej. Te wydatki będą niższe o ponad 80 milionów złotych niż w tym roku, ponieważ kończą się unijne inwestycje, a nowe programy dofinansowania jeszcze nie wejdą w życie.

O prawie połowę mają wzrosnąć wydatki na działalność usługową i planowane są na kwotę blisko 78 milionów złotych. Tutaj kryją się między innymi zlecenia na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podziału działek czy finansowanie inwestycji prowadzonych przez Kielecki Park Technologiczny.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dostanie ponad 73 miliony złotych, o 3 miliony złotych więcej niż w tym roku. Na utrzymanie, projektowanie i budowę mieszkań socjalnych miasto planuje wydać blisko 40 milionów złotych. Na poprawę bezpieczeństwa ma wystarczyć ponad 26 milionów złotych, tyle co w tym roku.
Pozycja "inne wydatki" zawiera między innymi koszty obsługi długu miasta, utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, ośrodków wychowawczych czy internatów.

Budowy i remonty dróg

Najwięcej pieniędzy na inwestycję ma otrzymać Miejski Zarząd Dróg. Chce na nie wydać ponad 117 milionów złotych. W przyszłym roku ma być wyremontowana ulicy Sandomierska, od Szczecińskiej do połączenia z trasą 74. Powstanie tam także kanalizacja sanitarna i deszczowa, których budowa wymaga rozkopania jezdni, stąd konieczność położenia nowego asfaltu. W planach jest modernizacja ulicy Kopernika, którego połowę kosztow pokryje rząd. Rozpocznie się remont ulic Szkolnej, Cmentarnej, Prostej od Cedzyńskiej do Zagnańskiej.
Mieszkańcy ulicy Skrajnej doczekają się dokończenia jej remontu, nowa droga połączy dwa fragmenty wybudowane w ubiegłych latach. Asfalt zostanie położony także na łączniku między Zagórską i Wikaryjską, który stał się bardzo uczęszczany po wyremontowaniu obu ulic.

Zmiany w Dąbrowie II

W przyszłym roku zostaną wybudowane ulic Smolaka, Świętojańska, Oksywska. W ramach inicjatyw lokalnych wybudowane zostaną ulice Sabinówek, Chełmońskiego i Oficerska. Jest też dobra wiadomość dla właścicieli działek w osiedlu Dąbrowa II. Powstanie tam główna droga z włączeniem do ulicy Warszawskiej oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Aktulizacja projektów

Sporo pieniędzy pochłonie aktualizacja dokumentacji wielu inwestycji, które czekają na wykonanie, a nowa perspektywa unijna czy pojawienie się innych zewnętrznych daje nadzieję na ich rozpoczęcie.

Zmienić trzeba dokumenty między innymi dotyczące przebudowy ulic Wapiennikowej, Łopuszniańskiej, Górników Staszicowskich, skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej i Piekoszowskiej.

Przygotowania nowych inwestycji

Planowane jest także rozpoczęcie przygotowań nowych inwestycjie, jak przebudowa ulicy Wojska Polskiego, od ronda Czwartaków aż do granic miasta, przebudowa skrzyżowania ulic Domaszowskiej i Tysiąclecia Państwa Polskiego oraz Domaszowskiej aż do Żniwnej. Przygotowana zostanie dokumentacja budowy łącznika między ulicą Olszewskiego i Witosa oraz ulicy Armii Ludowej, od Wojska Polskiego do ronda Czwartaków. Pieniądze są też potrzebne na dalsze prace nad dokumentacją przebudowy ulicy Radomskiej i połączenia jej z Witosa.
Coś dla "Kubusia"

- W planach jest przebudowa dwóch budynków na Wzgórzu Zamkowym, powstanie między innymi zadaszony łącznik. Po adaptacji zajmie je teatr "Kubuś" - mówi Bernard Oziębły, dyrektor Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta. -Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy alei Legionów wybudujemy salę gimnastyczną, a zespoły boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących numer 6 przy ulicy Leszczyńskiej, Gimnazjum nr 7 przy ulicy Krzyżanowskiej. Zespół rekreacyjno-sportowy powstanie przy szkołach na ulicy Radiowej. Szykujemy też dokumentacje ocieplenia i wymiany okien w kilkunastu szkołach i innych placówkach oświatowych.

:arrow: http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/ar ... /141129542

Awatar użytkownika
ZappeR
Posty: 67
Rejestracja: 16 lutego 2011, o 23:38
Lokalizacja: Kielce / Lublin

Re: Budżet Kielc

Post autor: ZappeR » 13 kwietnia 2015, o 21:22

Kielce: Władze miasta spłacają długi kolejnymi kredytami

Urząd Miasta Kielce planuje zaciągnąć dwa kredyty na łączną kwotę ponad 106 milionów zł. Pieniądze te posłużą na spłatę planowanego deficytu budżetu Kielc oraz odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zamówienie, które Urząd Miasta ogłosił jeszcze przed świętami obejmuje dwa długoterminowe kredyty bankowe w łącznej wysokości 106 070 000 PLN.

Przedmiotem pierwszej części tego zamówienia jest kredyt w wysokości 57 600 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Druga część to kredyt bankowy w wysokości 48 470 000 PLN, który ma być przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2015 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Źródłami spłaty zaciągniętego kredytu będą dochody własne budżetu miasta tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Spłata kredytów jest przewidziana do końca 2030 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem wykonania budżetu Kielc za rok 2014 r., zadłużenie Kielc przekroczyło 569 mln; w porównaniu z rokiem 2013 wzrosło o ponad 28 mln. Suma zadłużenia przekracza już 54% rocznych dochodów miasta.

W sytuacji naszego Miasta wygląda to tak, że pieniądze są pożyczane po to, żeby spłacać stare długi, a część z nich, żeby po prostu przejadać. Nie możemy liczyć na cud i rządzić się nieswoimi pieniędzmi – tak jak to robią obecnie Radni i Prezydent, jeżeli chcemy, żeby nasze miasto nie zbankrutowało za 10 czy 15 lat.

W sytuacji naszego Miasta wygląda to tak, że pieniądze są pożyczane po to, żeby spłacać stare długi, a część z nich, żeby po prostu przejadać. Nie możemy liczyć na cud i rządzić się nieswoimi pieniędzmi – tak jak to robią obecnie Radni i Prezydent, jeżeli chcemy, żeby nasze miasto nie zbankrutowało za 10 czy 15 lat. – powiedział Konrad Kuśmierski z kieleckiego oddziału Partii KORWiN.

http://wmeritum.pl/kielce-wladze-miasta ... kredytami/
http://www.mobilestage.in - aktualności, recenzje, relacje ze świata Android, Windows Phone, iOS i innych
http://www.media-machine.pl - tworzenie stron www, grafika, pozycjonowanie.

Awatar użytkownika
AR
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 5704
Rejestracja: 15 listopada 2005, o 19:01
Lokalizacja: QKI
Kontakt:

Re: Budżet Kielc

Post autor: AR » 21 kwietnia 2015, o 07:43

Fitch zmienił perspektywę ratingów Kielc na Pozytywną

Fitch Ratings zmienił perspektywę ratingów Miasta Kielce ze Stabilnej na Pozytywną oraz potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie "BBB-" oraz krajowy rating długoterminowy na poziomie "A-(pol)"

"Fitch ocze­ku­je, że Mia­sto utrzy­ma za­do­wa­la­ją­ce wy­ni­ki ope­ra­cyj­ne w la­tach 2015-2017 z marżą ope­ra­cyj­ną wy­no­szą­cą śred­nio 7-8 proc. prze­wyż­sza­ją­cą od 1,7 do 2 razy ob­słu­gę za­dłu­że­nia oraz za­pew­nia­ją­cą bez­piecz­ny po­ziom wskaź­ni­ka za­dłu­że­nia do nad­wyż­ki bie­żą­cej na po­zio­mie 10-11 lat. Pro­gno­za ta opie­ra się na za­ło­że­niu, że Wła­dze Mia­sta będą utrzy­my­wać wzrost wy­dat­ków ope­ra­cyj­nych po­ni­żej wzro­stu do­cho­dów ope­ra­cyj­nych. Po­nad­to wzrost go­spo­dar­czy Pol­ski po­wi­nien wspie­rać roz­wój lo­kal­nej go­spo­dar­ki i po­zy­tyw­nie wpły­nąć na do­cho­dy po­dat­ko­we Mia­sta" - czy­ta­my w ko­mu­ni­ka­cie "Fitch Ra­tings.

Zda­niem ana­li­ty­ków "ostroż­na po­li­ty­ka Władz Mia­sta do­ty­czą­ca fi­nan­sów oraz kon­tro­la wy­dat­ków po­zwo­li­ła na po­pra­wę wy­ni­ków ope­ra­cyj­nych w la­tach 2013-2014".

http://wiadomosci.onet.pl/kielce/fitch- ... wna/kgjxfh
Wszystkim się podoba, a tobie się nie podoba

Awatar użytkownika
Wizard
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1035
Rejestracja: 16 stycznia 2007, o 22:49
Lokalizacja: Kielce
Kontakt:

Re: Budżet Kielc

Post autor: Wizard » 16 września 2019, o 21:46

Fitch potwierdził rating BBB Kielc, perspektywa negatywna

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Kielc dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (IDR) na poziomie BBB, podała agencja. Perspektywa ratingów jest negatywna.

"Perspektywy ratingów odzwierciedla obawy Fitch, czy władzom miasta uda się skutecznie przeprowadzić planowaną racjonalizację wydatków, a tym samym odbudować wcześniejszą siłę finansową Kielc, po jej znacznym pogorszeniu w 2018 r., gdy nadwyżka operacyjna oraz wskaźnik spłaty zadłużenia były zdecydowanie słabsze, niż Fitch zakładał w swoich prognozach" - czytamy w komunikacie.

Brak trwałej poprawy wskaźnika spłaty długu do poniżej 13 lat oraz wskaźników pokrycia obsługi zadłużenia powyżej 1 raza w scenariuszu ratingowym Fitch spowoduje obniżenie ratingów, podano także.
Every dream has a price

ODPOWIEDZ