MZD Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej

Inwestycje zrealizowane

Moderatorzy: Nowak, Autor

Hokky
Posty: 157
Rejestracja: 10 listopada 2007, o 17:58

MZD Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej

Post autor: Hokky » 30 marca 2010, o 08:10

http://www.um.kielce.pl/pl/ogloszenia/art864.html
oraz treść, w raziegdyby znikło ze strony UM:
Ogłoszenie prezydenta Kielc 2010-03-26


OBWIESZCZENIENa podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)Prezydent Miasta Kielcezawiadamia, że na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z dnia 18.12.2009 r. uzupełnionego w dniu 02.03.2010 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce „Rozbudowa ul. Zagórskiej (na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej)”


Zakres planowanej inwestycji będzie obejmować:

- przebudowę i rozbudowę ul. Zagórskiej (w tym budowę chodników, budowę zjazdów na posesje, budowę zatok autobusowych, przebudowę pętli autobusowej, przebudowę i rozbudowę wlotów dróg podporządkowanych ul. Cedzyńskiej, ul. Głogowej, ul. Niestachowskiej, ul. Napękowskiej, ul. Prochowni wsch., ul. Prochownia zach., drogi wewnętrznej i drogi do pól nr 1);
- budowę ul. Prochownia na odcinku od ul. Zagórskiej do cieku Zagórka
- budowę i przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę istniejących przyłączy wody oraz budowę hydrantów p.poż.;
- budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej;
- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej;
- budowę oświetlenia ulicznego;
- przebudowę linii napowietrznych NN. i ŚN 15kV;
- budowę gazociągu niskoprężnego wraz z przyłączami;
- budowę i przebudowę sieci teletechnicznej wraz z przyłączami;
- rozbiórkę kolidującej infrastruktury technicznej.
- budowę oczyszczalni wód deszczowych w pobliżu cieku Zagórka

Teren inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

miasto Kielce:
obręb 0017 , numery działek:
1587(1587/1), 1103/19, 1103/44, 1103/40, 1103/18, 1103/14, 1103/5(1103/46), 1426(1426/1), 1103/1(1103/48), 1428(1428/1), 1103/42, 1429(1429/1), 1543(1543/1), 1430(1430/1), 1103/16(1103/50), 1103/17(1103/52), 1103/9, 1103/45,1103/27, 1103/29, 1097/4(1097/6), 1097/3(1097/9), 895/9(895/17), 895/15, 896/16, 1097/1, 1097/2, 1099(1099/1), 1511(1511/1)
obręb 0025 , numery działek:

182/2 (182/5), 182/1 (182/3), 187 (187/1), 188/1 (188/6), 189 (189/1), 190 (190/1), 191 (191/1), 181/4, 12 (12/1), 13/7 (13/16), 13/13 (13/14), 15 (15/1), 16 (16/1), 19/2 (19/3), 214/1 (214/5), 215/1 (215/5), 216/1 (216/3), 218 (218/1), 219 (219/1), 23 (23/1), 24 (24/1), 25/2 (25/3), 228 (228/1), 229/1 (229/5), 230 (230/1), 231 (231/1), 232/2 (232/3), 233 (233/1), 234 (234/1), 235 (235/1), 237/1, 240/1, 241/1, 243/1, 246 (246/1), 247/1 (247/7), 47/1 (47/6), 50/2, 52 (52/1), 53 (53/1), 54 (54/1), 273 (273/1), 274/1 (274/5), 274/2 (274/7), 275 (275/1), 277 (277/1), 56 (56/1), 55 (55/1), 57 (57/1), 280 (280/1), 282 (282/1), 285 (285/1), 286 (286/1), 289 (289/1), 290 (290/1), 293 (293/1), 294 (294/1), 542 (542/1), 296/1 (296/5), 564/1 (564/4), 301 (301/1), 303 (303/1), 304 (304/1), 306 (306/1,306/2), 82/5 (82/11,82/12), 181/1, 309/3 (309/19), 309/9 (309/12,309/13), 181/2, 82/2, 181/5, 82/7 (82/14), 181/3, 309/8 (309/15), 82/8 (82/16), 309/6 (309/17), 310 (310/1), 376/1 (376/5), 91 (91/1,91/3), 381 (381/1), 382 (382/1), 383 (383/1), 386 (386/1), 387 (387/1), 388 (388/1), 350 (350/1), 380 (380/1), 83 (83/1), 84/2 (84/3), 82/9 (82/18), 87/10 (87/13), 88/22 (88/25), 384/2 (384/13), 384/5 (384/15), 384/6 (384/17), 384/7 (384/19), 384/8 (384/21), 384/9 (384/23), 384/10 (384/25), 384/11 (384/27), 384/12 (384/29), 384/4 (384/31), 399 (399/1), 92 (92/1), 93 (93/1), 176, 177, 178, 179, 181/6 (181/7), 377/1 (377/3) .
obręb 0026 , numery działek:

269 (269/1)


Teren pod przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

miasto Kielce:
obręb 0017 , numery działek:

1587 (1587/2), 1076, 1077, 1078, 1410, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423/1, 1103/3, 1103/4, 1424/1, 1080, 1103/5 (1103/47), 1426 (1426/2), 1081, 1082, 1084/1,1084/2, 1103/1 (1103/49), 1427, 1103/37, 1085, 1103/35, 1086, 1103/34, 1087, 1103/33, 1428 (1428/2), 1429 (1429/2), 1543 (1543/2), 1430 (1430/2), 1103/39, 1088/2, 1431/2,1431/1, 1103/22, 1432, 1433, 1434/2, 1091, 1103/7, 1103/8, 1092, 1098/2,1099 (1099/2), 1103/23, 1436, 1435/2, 1437, 1438, 1439/1, 1581/2, 1103/12, 1096, 1581/3,1440/1, 1097/3 (1097/8), 1083/3, 1510, 1511 (1511/2), 1106.

obręb 0025 , numery działek:

1, 2, 182/2 (182/6), 182/1 (182/4), 183, 184, 3/3, 4/1, 187 (187/2), 188/1 (188/7), 6/2, 189 (189/2), 191 (191/2), 5, 7, 192, 565, 193, 9, 10/1, 11, 12 (12/2), 195, 196/12, 196/13, 197/1, 198/3, 13/7 (13/17), 15 (15/2), 215/1 (215/6), 19/2 (19/4), 215/3, 216/1 (216/4), 22, 23 (23/2), 24 (24/2), 221/1, 25/2 (25/4), 223/1, 26, 27, 225, 226, 28/1, 29/1, 30, 227, 228 (228/2), 229/1 (229/6), 230 (230/2), 231 (231/2), 232/1, 232/2 (232/4), 234 (234/2), 235 (235/2), 237/2, 240/2, 241/2, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40/1, 243/2, 246 (246/2), 247/1 (247/8), 41, 42, 248, 249, 252/1, 43, 253, 256/1, 271,44, 45, 52 (52/2), 53 (53/2), 54 (54/2), 56 (56/2), 55 (55/2), 275 (275/2), 276, 286 (286/2), 62, 63, 289 (289/2), 290 (290/2), 293 (293/2), 294 (294/2), 64, 67, 68, 542 (542/2), 71, 73, 74/1, 74/2 , 76/1, 77, 82/7 (82/15), 387 (387/2),389, 386 (386/2), 382 (382/2), 383 (383/2), 297/1, 298, 566, 300, 564/1 (564/5), 304 (304/2),97, 308, 309/3 (309/20), 309/9 (309/14), 309/8 (309/16), 309/7, 309/6 (309/18), 376/1 (376/6), 376/4, 381 (381/2),570, 88/1


Teren pod przebudowę dróg innych kategorii obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:
miasto Kielce:
obręb 0017 , numery działek:

759/32, 759/31, 1539/13, 1415/11, 1415/3, 1536/2, 1534/2.

obręb 0025 , numery działek:

16 (16/2).


Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale przeznaczone pod inwestycję.

Zgodnie z art. 10 § 1 strony w sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1(pokój nr 134 w godz 8-15).


Wyjaśnia się, że stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.


Jednocześnie informuje się, że strony postępowania do dnia wydania decyzji, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów ( pod wyżej wskazanym adresem).

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.
Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały
8)

CKKarol
Posty: 195
Rejestracja: 11 grudnia 2009, o 18:07
Lokalizacja: Kielce

Post autor: CKKarol » 21 czerwca 2010, o 23:39


CKKarol
Posty: 195
Rejestracja: 11 grudnia 2009, o 18:07
Lokalizacja: Kielce

Post autor: CKKarol » 2 września 2010, o 21:16

Rozstrzygnięcie przetargu:
"Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce – Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej”
wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Kielcekie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Przęsłowa 2a
25-670 Kielce

za cenę brutto: 19 338 891,13 zł. (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta tzrysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden zł 13/100).

http://www.mzd.kielce.pl/index.php?opti ... &Itemid=29

Awatar użytkownika
tomasz2719
Ranga: Kierownik budowy ;)
Posty: 867
Rejestracja: 8 marca 2008, o 00:19
Lokalizacja: Kielce

Post autor: tomasz2719 » 25 września 2010, o 10:24

Zagórska jak nowa
Ulica Zagórska wreszcie doczeka się remontu. We wtorek podpisano umowę z wykonawcami. Koszt przedsięwzięcia to 19 mln zł. Ponad dwukilometrowym odcinkiem drogi zajmie się Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Zdewastowana ulica zyska nową nawierzchnię, kanalizację deszczową, chodniki, przebudowana zostanie kanalizacja sanitarna i wodociągowa. Jest to kolejna inwestycja w mieście finansowana z funduszy Unii Europejskiej. Tym razem pieniądze unijne to 60 proc. wkładu finansowego. Jak zapewnia Piotr Wójcik, dyrektor MZD, mimo że prace potrwają do końca 2011 r., nie będzie znaczących utrudnień w ruchu.

:arrow: http://www.um.kielce.pl/gfx/kielce/file ... 3_2010.pdf

rnlp
Posty: 47
Rejestracja: 9 maja 2011, o 17:48
Lokalizacja: Kielce - wschód
Kontakt:

Post autor: rnlp » 23 października 2011, o 11:34

Ścieralna warstwa masy bitumicznej położona od pętli autobusowej do końca ulicy Zagórskiej. Nie wszędzie jeszcze jest chodnik. ale w 90% zapełniony. Od pętli autobusowej do skrzyżowania z ulicą Szczecińską pozotało jeczcze ułożenie chodnika oraz ścieralnej warstwy masy bitumicznej, na dodatek na całym remontowanym odcinku brakuje lamp oświetleniowych. Wymieniane są "puszki" oraz kable telefoniczne. Jak będę miał możliwość to wrzucę foto :)
www.wojciechnalepa.pl
Ocena nie jest miarą wartości człowieka.

rnlp
Posty: 47
Rejestracja: 9 maja 2011, o 17:48
Lokalizacja: Kielce - wschód
Kontakt:

Post autor: rnlp » 6 listopada 2011, o 12:41

W stronę Mójczy
http://imageshack.us/photo/my-images/50 ... 168jn.jpg/

W stronę miasta
http://imageshack.us/photo/my-images/41 ... 169qg.jpg/

Jak będzie oddana do użytku to wrzucę niedociągnięcia ;)
www.wojciechnalepa.pl
Ocena nie jest miarą wartości człowieka.

Awatar użytkownika
Sirek1
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 3934
Rejestracja: 4 maja 2006, o 20:37

Post autor: Sirek1 » 27 sierpnia 2012, o 07:48

Dopiero remontowali, a już łatają Zagórską. Studzienki się chwieją

Dziewięć miesięcy po zakończeniu wartej 19 mln zł modernizacji ul. Zagórskiej w Kielcach drogowcy musieli poprawiać studzienki kanalizacyjne. - Będziemy tego pilnować, ale studzienki to nie tylko nasz problem - mówią drogowcy.
Współfinansowana ze środków unijnych modernizacja odcinka od ul. Szczecińskiej do Prostej był znaczną inwestycją - wymieniono instalacje podziemne, poszerzono jezdnie, ułożono chodniki oraz zamontowano oświetlenie i wybudowano podczyszczalnię deszczówki. Inwestycja realizowana przez Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych zakończyła się w grudniu ubiegłego roku.

- Ale kilka dni temu zaczęły się poprawki na ulicy. Najpierw zajęto się studzienkami kanalizacyjnymi, które zaczęły się zapadać i jazda nie była komfortowa - alarmuje pan Robert, czytelnik "Gazety". Spodziewa się, że drogowcy wkrótce wrócą w te rejony. - Poprawiono te najbardziej widoczne usterki, ale kolejne wcale nie są lepsze. Kierowcy jeżdżą slalomem, by nie wjeżdżać w dekle, które powodują nieznośne wstrząsy samochodu i duży hałas - twierdzi nasz czytelnik.

Sprawdziliśmy, rzeczywiście widać, że robotnicy wycięli fragmenty jezdni i ponownie osadzili trzy studzienki. Jest ich znacznie więcej i faktycznie w samochodzie czuć najazd na każdą z nich. Ale zdania co do jakości ich montażu są podzielone. - Generalnie droga wyszła nieźle - mówi mieszkaniec ul. Zagórskiej, którego spotkaliśmy na miejscu.

Okazuje się, że robotnicy wrócili na tę inwestycję na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. - Podczas kontroli okresowej, już po zakończeniu prac, nasi inspektorzy stwierdzili usterki. Ponieważ droga jest na gwarancji, zleciliśmy naprawę, a wykonawca ją przeprowadził - informuje mówi Jarosław Skrzydło, rzecznik prasowy MZD. Dodaje, że prawidłowy montaż studzienek to spory problem, nie tylko w Kielcach. - Przyczyny są różne, a ideałem byłoby umieszczenie studzienek poza jezdnią, ale to nie zawsze możliwe. Z drugiej strony to pokazuje jak ważna jest okresowa kontrola, żeby wyłapać ewentualne usterki. Ta ulica ma trzyletnią gwarancję i nasi inspektorzy będą zwracać szczególną uwagę na jej stan - zapewnia.

:arrow: http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255, ... ienki.html

ODPOWIEDZ